Corona Liveblog


Dagelijks de belangrijkste ontwikkelingen voor jou als ondernemer op een rij over het coronavirus.

LEES HIER MEER OVER DE NIEUWE RONDE CORONA STEUNMAATREGELEN


29/6/2020

Wil jij als ondernemer Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?

Ben jij als ondernemer direct geraakt door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen? Vraag dan vanaf 30 juni een Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Afhankelijk van de omvang van je bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de maten van omzetderving krijg je een tegemoetkoming voor deze vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

LEES MEER


29/6/2020

Vanaf 29 juni formulier aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling beschikbaar

De Belastingdienst stelt vanaf maandag, 29 juni, een online formulier beschikbaar voor het aanvragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Dat is ook wenselijk, want de eerste termijn van drie maanden van het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen vanwege de corona-uitbraak begint nu te verstrijken. Wil helpen je graag met het doen van deze aanvraag en het toevoegen van een derde-deskundige en liquiditeitsprognose. Neem hiervoor contact op met je adviseur, mail naar info@hendriksen.nl of bel naar 0546 – 62 99 00.


18/6/2020

Tijdens coronatijd geen bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten

Werkgevers zetten in vakantietijd vaak vakantiekrachten in. Dat zijn regelmatig studenten met een studielening of studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als deze studenten te veel verdienen, moeten zij hun lening of financiering stopzetten, om te voorkomen dat zij na afloop van het jaar moeten terugbetalen. Voor jonge vakantiekrachten van 16 of 17 jaar – voor wie ouders kinderbijslag ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – gelden er elk jaar grenzen voor wat zij maximaal mogen bijverdienen (in het jaar 2020: € 1.296 netto per maand) om het recht op kinderbijslag te behouden. Wegens corona hebben DUO en de SVB besloten om deze grenzen, voor de bijverdiensten over het jaar 2020, te laten vervallen. Als gevolg hiervan mogen jongeren in het jaar 2020 onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studielening en studiefinanciering, of voor de kinderbijslag die hun ouders ontvangen.


18/06/2020

Laatste uitbreiding doelgroep TOGS- en TLV-regeling

De doelgroep voor de TOGS-regeling (en de TVL- MKB) is opnieuw uitgebreid. Dit keer met warme bakkers, audiciens, handelaren en reparateurs van caravans en supermarkten gevestigd op campings, stations, transsportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen.

LEES MEER


18/06/2020

UPDATE Uitstel van betaling belasting voor ondernemers verder versoepeld

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de termijn voor bijzonder uitstel van betaling wordt verlengd van 19 juni naar 1 oktober aanstaande. Er komt een nieuw online formulier voor het aanvragen van verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. De eerste termijn van drie maanden van het bijzonder uitstel van betaling voor diverse belastingen vanwege de uitbraak van het coronavirus, loopt binnenkort af.

LEES MEER


4/6/2020

TOZO langer verlengd

De TOZO 2.0 (met partnertoets) wordt niet met 3 maanden maar met 4 maanden verlengd. De uitkeringstermijn loopt daardoor van 1 juni tot en met 30 september 2020. Heeft een ondernemer inkomensondersteuning gehad onder TOZO 1, dan kan de inkomensondersteuning onder TOZO 2 niet een maand van TOZO 1 overlappen. In totaal kan onder TOZO 1 en 2 zes maanden inkomensondersteuning worden verkregen.

LEES MEER


4/6/2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) is met een maand extra verlengd. MKB-ondernemers kunnen deze tegemoetkoming voor vaste lasten aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. De belastingvrije TVL MKB-tegemoetkoming is verhoogd van maximaal € 20.000,- naar maximaal € 50.000,-. Lees meer in dit artikel.

LEES MEER


4/6/2020

Verlenging diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 2020

De eerder getroffen belastingmaatregelen langer worden verlengd. Het kabinet constateert namelijk dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen ondervinden. Daarom heeft het kabinet besloten de uiterste datum van 19 juni 2020 voor een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 oktober 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling.

LEES MEER


4/6/2020

Klein Krediet Corona (KKC) Opengesteld

De nieuwe garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) is sinds 29 mei jl. opengesteld. Onlangs heeft de Europese Commissie deze regeling goedgekeurd. De overheid staat met deze garantieregeling voor 95% borg voor de leningen van financiers aan in Nederland gevestigde MKB-bedrijven die aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees meer in dit artikel over de voorwaarden en neem contact met ons op om gebruik te maken van deze regeling.

LEES MEER


3/6/2020

Voortgang herverzekering leverancierskredieten

Een andere financieringsmaatregel waarvan de inwerkingtreding afhankelijk was van de goedkeuring van de Europese Commissie (EC), is de herverzekeringsregeling voor leverancierskredieten. Daartoe wilde het kabinet overeenkomsten sluiten met deelnemende verzekeraars, waarbij het kabinet voor 100% garant zou staan voor kortlopende leverancierskredieten. De EC heeft dit echter niet goedgekeurd. Nederland mag wel voor 90% garant staan voor de eerste € 1 miljard schade van kredietverzekeraars. Daarboven zal de overheid 100% van de schade vergoeden. De verzekeraars houden dus 10% eigen risico over de eerste € 1 miljard schade. Feitelijk herverzekert de overheid de bestaande verzekeringsportefeuilles met kortlopende leverancierskredieten van alle deelnemende verzekeraars. Deze verzekeraars dragen daarvoor alle premies van deze kredieten over 2020 af aan het ministerie van Financiën. In ruil ontvangen zij een vergoeding voor operationele kosten. De herverzekering moet kredietverzekeraars meer zekerheid geven dat kredieten worden terugbetaald, zodat zij niet langer kredietlimieten beëindigen of verlagen vanwege de coronacrisis. Het uiteindelijke doel is dat ondernemers in de detailhandel geen problemen meer hebben bij het verkrijgen van kredieten om hun bevoorrading op peil te houden.
Nu op 25 mei jl. de aangepaste Nederlandse herverzekering wel is goedgekeurd, kunnen de overeenkomsten met de deelnemende verzekeraars worden getekend, zodat de herverzekering in werking kan treden.


3/6/2020

Budget Corona-Overbruggingslening (COL) verhoogd

De ‘Corona-Overbruggingslening (COL)’ voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis, wordt verhoogd met € 200 miljoen. De kredietfaciliteit kan worden aangevraagd bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De COL varieert tussen de € 50.000 en € 2 miljoen en de rente bedraagt 3%.
Bij een COL-aanvraag boven de € 250.000 wordt 25% cofinanciering verwacht van aandeelhouders of andere investeerders.


3/6/2020

GO-Regeling uitgebreid

De Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO- regeling) is tijdelijk (tot 1 januari 2021) uitgebreid met de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C). Deze regeling is bedoeld om bedrijven te voorzien van werkkapitaal of liquiditeiten om investeringen te kunnen doen. De bedrijven komen alleen voor de regeling in aanmerking als zij op 31 december 2019 financieel gezond waren. De overheid staat garant voor maximaal 90% van de (niet achtergestelde) lening aan een MKB-onderneming en voor maximaal 80% van een lening verstrekt aan een grote onderneming. De leningen en garanties hebben een looptijd van zes jaar en bedragen minimaal € 1,5 miljoen. De maximumlening bedraagt € 150 miljoen. De hoogte van de lening wordt bepaald op basis van de loonsom (2x), omzet (25%) of liquiditeitsplanning. De leningen moet per kwartaal worden afgelost, waarbij de eerste aflossing van een MKB-onderneming uiterlijk na 18 maanden na de verstrekking moet plaatsvinden. Voor grote ondernemingen is die termijn 12 maanden. De GO-C-regeling is van toepassing op nieuwe leningen maar mag ook worden ingezet bij kredieten die tussen 24 maart en 30 april 2020 zijn verstrekt. Aanvragen kunnen bij de RVO tot 15 december 2020 worden ingediend of totdat het subsidieplafond is bereikt, als dat eerder is.


25/5/2020

TOZO 1 wordt TOZO 2 en geldt tot eind augustus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 3 maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2.

LEES MEER


25/5/2020

Tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

LEES MEER


25/5/2020

Noodpakket 2: Nieuwe regelingen per juni

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 20.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis.

LEES MEER


25/5/2020

Let op: Aanvraag NOW-Regeling sluit op 5 juni 2020!

LEES MEER


19/5/2020

Speciale financieringshulp voor grensondernemers

Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

LEES MEER


19/5/2020

Voorwaarden verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling bekend

Aanmerkelijkbelanghouders (ten minste 5% aandelen van een bv) dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet de ab-houder daarover belasting betalen. Dit knelt, gelet op het grote omzetverlies in sommige sectoren vanwege de coronacrisis. De staatssecretaris van Financiën keurt daarom voor het jaar 2020 goed dat ab-houders die te maken hebben met een omzetdaling, het gebruikelijk loon mogen verlagen – evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt de periode in het jaar in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Hoe ziet de formule eruit?

LEES MEER


8/5/2020

Loonheffing in coronatijd

Vanwege de coronacrisis is er ook een aantal maatregelen getroffen op het terrein van de loonheffingen. Die maatregelen hebben betrekking op de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen die jij aan je werknemers kunt doen, maar ook op enkele administratieve verplichtingen. Lees meer via de onderstaande knop.

LEES MEER


30/04/2020

UPDATE Gebruikmaken van de TOGS op basis van het in jouw Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op TOGS. Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van € 4.000 gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen. De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit.

LEES MEER


30/04/2020

UPDATE Langere looptijd en lagere drempel BMKB

Financiering voor ondernemers via de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt opnieuw versoepeld. De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor de BMKB? Neem dan contact op met je adviseur of mail naar info@hendriksen.nl. Bellen kan natuurlijk ook altijd naar 0546 – 62 99 00.


29/04/2020

Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Wil je meer informatie? Mail dan naar info@hendriksen.nl of bel met 0546 – 62 99 00.


28/04/2020

Zes nieuwe fiscale steunmaatregelen om voornamelijk ondernemers te ondersteunen

Het kabinet heeft vrijdag (24/04) zes nieuwe (belasting)maatregelen aangekondigd om voornamelijk ondernemers te ondersteunen. Zo komt er een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling, versoepeling van het urencriterium en een ruimere verliesverrekening. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd, de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld en er komt een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

LEES MEER


28/04/2020 

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Lees in dit artikel meer over de voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Wil je meer informatie over of jij in aanmerking komt voor de TOZO? Lees dan hieronder verder.

LEES MEER


24/04/2020

UPDATE Aanpassing NOW concernregels aangekondigd

Voor bedrijven die tot een groep of concern behoren wordt het omzetverlies op groeps- of concernniveau bepaald. Het omzetverlies van de groep of het concern is dan voor alle loonheffingennummers bepalend of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies. Dit kan ertoe leiden dat de groep of het concern niet aan die voorwaarde voldoet en afzonderlijke ondernemingen met eigen loonheffingennummers, die wel aan die voorwaarde voldoen, ook geen aanspraak op NOW kunnen maken.

LEES MEER


24/04/2020

Welke toeleveranciers vallen onder de TOGS? Donwload de volledige lijst met SBI-codes

Sommige toeleveranciers zijn sinds kort ook toegelaten tot de TOGS-regeling. Daar gelden wel een aantal eisen voor. Behalve toeleveranciers zijn ook ondernemers in verschillende contactberoepen en kleinere mkb-bedrijven in food en dienstverlening onlangs toegevoegd. Verder kunnen agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden een aanvraag indienen. Voor toeleveranciers geldt: “Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken van ondernemers die vanwege de coronacrisis geraakt zijn door de overheidsmaatregelen. Deze ondernemers staan geregistreerd onder één van de codes uit de SBI-lijst TOGS toeleveranciers (pdf).” en “Tenminste 70% van de omzet komt normaal gesproken uit activiteiten die de overheid vanwege de coronacrisis verbiedt of afraadt.”

Welke SBI-codes vallen nu allemaal onder de TOGS? Zie hier de totale lijst.


22/04/2020

TOGS ook voor ondernemers met bedrijf aan huis

Heb je een bedrijf aan huis? Dan kun je vanaf heden ook gebruikmaken van de TOGS-regeling. Echter moet je wel aan een extra voorwaarde voldoen. Je moet in een verklaring aannemelijk maken dat je bedrijfsactiviteiten een minimale omvang heeft. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig. Door deze verruiming van de toegang tot de TOGS-regeling/ het Noodloket kun je bijvoorbeeld ook aanspraak maken op de eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 als je een kapperszaak of schoonheidssalon aan huis hebt of een manege achter de woning. Ook rijschoolhouders die vanuit huis hun onderneming drijven, komen nu bijvoorbeeld voor de regeling in aanmerking. Voor meer informatie bel met 0546 – 62 99 00, mail naar info@hendriksen.nl of neem contact op met je eigen adviseur.


22/04/2020

TOGS-regeling nu ook open voor zorgondernemers

De TOGS-regeling staat vanaf 22 april ook open voor zorgondernemers als praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten, meldt de RVO. Anders dan bij de andere getroffen sectoren geldt voor zorgondernemingen dat ze ook tegemoetkomingen kunnen ontvangen van zorginkopers om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren. Zo gaan de zorgverzekeraars bijvoorbeeld voorschotten aan ziekenhuizen verlenen, werd woensdag bekend.

LEES MEER


22/04/2020

De hoofdlijnen van de NOW regeling zijn bekend. Hoe kun jij hier gebruik van maken?

In dit artikel gaan we in op vragen en antwoorden over de NOW regeling. De hoofdlijnen zijn nu bekend, maar hoe kun jij hier gebruik van maken. Heb je vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

LEES MEER


22/04/2020

(UPDATE) Kan ik uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn lening en/of leaseverplichting?

De Rabobank maar wellicht ook andere banken kunnen vanaf heden ook uitstel organiseren voor rente en aflossing op lease voor 3 maanden. Wel wordt er een rentevergoeding aan de klant gevraagd. Deze rentevergoeding wordt berekend op basis van het resterende leasebedrag en het rentepercentage in de lease-overeenkomst. Deze opgebouwde rente wordt na 3 maanden in een aparte rentenota gefactureerd aan de klant. Na 3 maanden gaat de klant weer verder met het betalen van de reguliere maandtermijnen. De betaalpauze kan voor een beperkt aantal klanten niet verwerkt worden. Lees hieronder meer hierover.

LEES MEER


20/04/2020

Pensioenregeling tijdens de coronacrisis

De pensioenregeling van jouw werknemers is een arbeidsvoorwaarde waar een fors kostenplaatje aan is verbonden, waar je in tijden van crisis best op zou willen bezuinigen. Verzekeraars en pensioenfondsen bieden momenteel al mogelijkheden om de betaling van de pensioenpremie uit te stellen. Bovendien zijn zij in overleg met het kabinet om te beoordelen of er nog meer mogelijkheden zijn.

LEES MEER


20/04/2020

Huurders winkelruimte krijgen beetje lucht

De retailsector, de vastgoedbedrijven en vastgoedfinanciers hebben in een steunakkoord richtlijnen vastgelegd over de manier waarop winkels die in ernstige problemen zijn gekomen door de coronacrisis, hulp kunnen krijgen. Op basis van deze richtlijnen kunnen huurders huuropschorting krijgen als zij in de maanden april, mei en juni met omzetverlies te maken hebben. De minimum opschorting is 50%, maar kan oplopen tot 75% en 100% voor de zwaarder getroffen bedrijven die een volledige lockdown kennen. Huurders van winkelruimte zullen tijdens deze periode niet worden uitgezet, als zij kunnen aantonen dat de problemen een gevolg zijn van de coronacrisis. Op de lange termijn komt mogelijk kwijtschelding van betalingsverplichtingen aan de orde. Daar moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt. Banken geven financiële ruimte voor deze afspraken, doordat zij voor een periode van zes maanden uitstel van aflossing verschaffen aan verhuurders. Het steunakkoord is tot stand gekomen na druk vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Let op: dit akkoord is niet bindend.


20/04/2020

Verlaagd tarief voor online sportlessen

Sportscholen die online sportlessen aanbieden, mogen hiervoor tijdelijk het verlaagd btw-tarief hanteren. Hiervoor mogen zij namelijk tijdelijk het 9%-tarief hanteren dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening.


15/04/2020

(UPDATE) Tegemoetoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) wordt vrijgesteld van belastingheffing. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

LEES MEER


09/04/2020

Uitstel van betaling belasting voor ondernemers verder versoepeld

Heeft de ondernemer een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. De staatssecretaris wil dit zo eenvoudig mogelijk maken, meldt hij. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op de website van de Belastingdienst. Lees meer over uitstel van betaling belasting in het onderstaande artikel.

LEES MEER


08/04/2020

Moet je, als je betalingsproblemen hebt, ook melding betalingsonmacht doen?

Het Ministerie van Financiën heeft gisteravond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Je hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als je om uitstel van betaling in verband met corona, gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken

LEES MEER


08/04/2020

(UPDATE) Noodloket/tegemoetoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

LEES MEER


08/04/2020

GO-REGELING

Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro). Met de GO helpt het ministerie van EZK het MKB en grote ondernemingen door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is dinsdag verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB, met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.


08/04/2020

Hoe kan ik eenvoudiger lenen met overheidsgarantie als mkb’er?

Het kan zijn dat je door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komt. Tot 1 april 2021 kun je daarom onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borstelling MKB-Kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Wil je weten of jij gebruik kan maken van deze regeling en hoe dit in zijn werk gaat? Lees hieronder meer over de BMKB-regeling.

LEES MEER


08/04/2020

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.


02/04/2020

Moet je, als je betalingsproblemen hebt, ook melding betalingsonmacht doen?

Bij betalingsproblemen door het coronavirus kan worden verzocht om uitstel van betaling voor de verschuldigde inkomsten- en vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen. Als er echt sprake is van zwaar weer, is het raadzaam om ook betalingsonmacht te melden. Als de BV belastingschulden en premies niet kan betalen, kan de bestuurder van de BV privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde schulden: loonheffing, omzetbelasting, premies bedrijfspensioenfonds.

LEES MEER


02/04/2020

Een verlaging van het gebruikelijke loon vanwege de coronacrisis is toegestaan

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit meldt het Forum Fiscaal Dienstverleners. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Lees meer via de onderstaande knop.

LEES MEER


02/04/2020

(UPDATE) Noodloket/tegemoetoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

LEES MEER


02/04/2020

(UPDATE) Kan ik bijzonder uitstel van betaling bij de belastingdienst aanvragen?

Ondernemers kunnen automatisch in 1 keer uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Het gaat om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vanwege de coronacrisis. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend. Lees hieronder verder.

LEES MEER


01/04/2020

(UPDATE) Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) voor DGA’s?

Een DGA kan in principe een beroep kan doen op de TOZO, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. De DGA dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn of haar bv vanwege de coronacrisis geen salaris kan uitbetalen. Voor een aandeelhouder die verzekerd is voor de werknemersverzekering komt de werkgever in aanmerking voor de NOW (zie het artikel hieronder). Onduidelijk is nog hoe de Belastingdienst de gebruikelijkloonregeling zal toepassen.

LEES MEER


01/04/2020

De hoofdlijnen van de NOW regeling zijn bekend. Hoe kun jij hier gebruik van maken?

Minister Koolmees heeft vandaag in een persconferentie de hoofdlijnen van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW) besproken en gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer over de NOW regeling via de onderstaande knop.

LEES MEER


25/03/2020

(UPDATE) Kan ik uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn lening?

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. Bij de Rabobank en de ING moet je als ondernemer aangeven dat je gebruik wil maken van uitstel van de aflossingsverplichtingen. Bij de ABN AMRO krijgt elke ondernemer uitstel van betaling voor zowel de aflossing als de rente. Wil je dit niet, dan moet je dit uiterlijk 31 maart kenbaar maken. Lees hieronder meer.

LEES MEER


25/03/2020

(UPDATE) Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Lees in dit artikel meer over de voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Wil je meer informatie over of jij in aanmerking komt voor de TOZO? Lees dan hieronder verder.

LEES MEER


23/03/2020

Hebben werknemers die langdurig thuis moeten werken recht op reiskostenvergoeding?

Hoe zit het met de reiskostenvergoeding van werknemers die langdurig thuis moeten werken? Moet je deze als werkgever wel of niet uitkeren? Lees in het onderstaande artikel hoe dit precies zit. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank Brummelhuis door te mailen naar f.brummelhuis@hendriksen.nl.

LEES MEER


23/03/2020

Regeling voor ondernemers met onderneming in Nederland maar woonachtig in Duitsland

Woon je in Duitsland maar heb je een onderneming in Nederland? Dan kun je helaas bij inkomensderving door Corona geen gebruik maken van de door het Ministerie aangekondigde versoepelde BBZ-regeling, maar mogelijk wel bij de Duitse overheid aankloppen voor crisisondersteuning. Duitse regelingen zijn bekend bij ons. Neem hiervoor contact op met Marcel Balvers door te mailen naar m.balvers@hendriksen.nl of bel naar 0546 – 62 99 00.


23/02/2020

Coulance voor getroffen bedrijven bij betalen pensioenpremies

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen rekenen op coulance als het gaat om het betalen van de pensioenpremies voor hun personeel. De pensioensector belooft getroffen werkgevers zoveel mogelijk tegemoet komen. Dit heeft polderorgaan Stichting van de Arbeid, waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn, afgesproken met de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen zullen getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Dit zal gebeuren door met de bedrijven in kwestie een speciale regeling te treffen. Wil je meer informatie over het aanvragen van uitstel van pensioenpremie? Bel dan naar 0546 – 62 99 00 en je wordt geholpen met al je vragen. Je kunt je vraag ook mailen naar f.brummelhuis@hendriksen.nl.


20/03/2020

(UPDATE) Kan ik uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn lening?

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. Bij de Rabobank en de ING moet je als ondernemer aangeven dat je gebruik wil maken van uitstel van de aflossingsverplichtingen. Bij de ABN AMRO krijgt elke ondernemer uitstel van de aflossingsverplichtingen en moet je aan de bel trekken als je hier geen gebruik van wil maken. Dit moet je voor 31 maart doen. Hieronder links naar de desbetreffende banken voor meer informatie. Heb je vragen? Bel dan met je adviseur of naar ons algemene nummer 0546 – 62 99 00.

ABN AMRO RABOBANK ING

20/03/2020

(UPDATE) Kan ik bijzonder uitstel van betaling bij de belastingdienst aanvragen?

Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Lees hieronder verder.

LEES MEER


19/03/2020

Heb ik als ondernemer recht op uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen?

Als ondernemer (ZZP’er, eenmanszaak, beslotenvennootschap, Stichting of vereniging) kun je uitstel van gemeentelijke belastingen aanvragen. Je kunt voor alle belastingen waarvoor je een aanslag ontvangt of ontvangen hebt een uitstel aanvragen op alle openstaande bedragen. Je hoeft per RSIN- of KVK nummer slechts één keer een aanvraag in te dienen. Lees hieronder meer over het aanvragen van uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en neem bij vragen gerust contact op met je adviseur.

LEES MEER


19/03/2020

Kan ik uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen van mijn lening?

Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. Hieronder kun je naar de website van de Rabobank en de ING voor meer informatie.

RABOBANK

ING


18/03/2020

(UPDATE) Hoe zit het met de werktijdverkorting en het aanvragen van een WW?

De huidige regeling voor werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken. De regeling wordt vervangen door een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers sneller financieel tegemoet te komen dan binnen de ingetrokken regeling mogelijk was. De noodmaatregel geldt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Het aanvraagproces staat los van de WW-regeling. Werknemers verliezen hierdoor geen WW-rechten. Wil je meer informatie over de werktijdverkorting? Lees verder door op de onderstaande knop te klikken.

LEES MEER


18/03/2020

Noodloket

Er komt een noodloket waar ondernemers een gift voor de eerste nood kunnen vragen. Deze gift geldt voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die daardoor een groot deel van hun omzet verliezen. De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden. Wil je meer informatie over het noodloket of heb je andere vragen? Bel dan met 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl we helpen je zo snel mogelijk. Voor uitvoering houd deze link in de gaten https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren.


18/03/2020

Hoe kan ik Bbz aanvragen?

Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers en eenmanszaken) met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Wil je weten aan welke eisen je moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze extra tijdelijke ondersteuning? Lees hieronder meer over dit onderwerp.

LEES MEER


18/03/2020

WW-premiedifferentiatie

De hoge WW-premie voor flexibele contracten geldt niet voor vaste werknemers die door het coronavirus in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing van de wet voor kalenderjaar 2020 zo spoedig mogelijk uitwerken. Het uitstel, dat werkgevers hebben gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, wordt verlengd tot 1 juli. Ook de coulanceregeling om het lage WW-percentage te hanteren voor werknemers, die op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, wordt verlengd tot en met 30 juni 2020. Heb je vragen over de WW-premiedifferentiatie? Je kunt je adviseur altijd bellen of mailen om vragen te stellen. Daarnaast staan we via telefoonnummer 0546 – 62 99 00 tijdens kantooruren voor je klaar om je te voorzien van antwoorden.


18/03/2020

Hoe kan ik eenvoudiger lenen met overheidsgarantie als mkb’er?

Het kan zijn dat je door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komt. Tot 1 april 2021 kun je daarom onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borstelling MKB-Kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Wil je weten of jij gebruik kan maken van deze regeling en hoe dit in zijn werk gaat? Lees hieronder meer over de BMKB-regeling.

LEES MEER


18/03/2020

Kan ik bijzonder uitstel van betaling bij de belastingdienst aanvragen?

Al eerder is aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verleent aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. De Belastingdienst verleent het uitstel direct nadat het verzoek is ontvangen. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Wil je weten of je dit kunt aanvragen en hoe je een goede motivatie schrijft? Lees hieronder verder.

LEES MEER


18/03/2020

GO-regeling

De GO-regeling kent een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het garantiebudget van de GO wordt verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Het maximum per onderneming wordt verhoogd naar € 150 miljoen. De verruimingen zullen binnen een week geëffectueerd worden. Heb je vragen over de GO-regeling bel dan naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl


18/03/2020

Qredits

Qredits is een sociale kredietverstrekker voor bedrijven. Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met € 6 miljoen voor een termijn van negen maanden. De ondersteuning wordt gebruikt voor het verlenen van uitstel van de aflossingsverplichting voor maximaal zes maanden en een rentekorting over deze periode. De tegemoetkoming geldt uitsluitend voor coronagerelateerde aanvragen. Heb je vragen over Qredits bel dan naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl


18/03/2020

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt tijdelijk verruimd door een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal. De verruiming moet de financiering van land- en tuinbouwbedrijven vergemakkelijken. De aangepaste regeling geldt met ingang van 18 maart 2020. Heb je vragen over MKB-Landbouwkredieten bel dan naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar h.frons@hendriksen.nl


16/03/2020

Coronavirus en de AVG: pas op met informatieverzoeken aan de werknemer!

Stel jij je werknemers die zich ziekmelden tegenwoordig de vraag: ‘Denk je dat je het Coronavirus hebt?’ of: ‘Mogen we je temperatuur meten?’ Maar dit mag allemaal niet onder de AVG. Jij mag je namelijk niet bezighouden met de medische diagnoses van jouw personeel. Betekent dit dan dat je als werkgever niets mag vragen aan (mogelijk) besmettelijk personeel? Lees meer over dit begrijpelijke vraagstuk door op de ‘lees meer’ knop te klikken.

LEES MEER


16/03/2020

Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus?

Naast financiële en algemene gevolgen brengt het Coronavirus ook een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen met zich mee voor jou als werkgever. Via de lees meer knop kom je bij een overzicht van veelgestelde vragen met daarbij antwoorden. Heb je vragen over eventuele arbeidsrechtelijke gevolgen in jouw situatie? Neem contact met ons op door te bellen naar 0546 – 62 99 00 of mail je vraag naar info@hendriksen.nl.

LEES MEER


16/03/2020

HOE MOET JE OMGAAN MET DE MAATREGELINGEN OP DE WERKVLOER?

De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. scholen, horecagelegenheden en sportclubs. Daarnaast zijn evenementen waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn verboden. Hebben werknemers klachten zoals milde tot ernstige verkoudheidsklachten of koorts, dan moeten zij thuiswerken. Het advies is daarnaast om sowieso zoveel mogelijk thuis te werken waar kan om besmetting tegen te gaan. Hoe moet je hier als werkgever mee omgaan? Lees meer over dit onderwerp door op de onderstaande knop te klikken.

LEES MEER


 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.