De hoofdlijnen van de NOW regeling zijn bekend


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

De hoofdlijnen van de NOW regeling zijn bekend. Hoe maak jij hier gebruik van?

UPDATE 3/6/2020

NOW-subsidie telt niet mee als omzet – andere subsidies wel

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Echter, inmiddels is bevestigd dat de NOW-subsidie (toch) niet meetelt als omzet voor het bepalen van de hoogte van deze subsidie. Bij het berekenen van omzetdaling worden andere subsidies dus wel als omzet meegerekend, als deze betrekking hebben op de referentieperiode voor de omzetdaling. Subsidies die worden verstrekt in het kader van aanvullende noodmaatregelen voor specifieke sectoren, tellen dus in de regel mee als omzet voor de NOW. De NOW telt bijvoorbeeld ook subsidies mee die op een later moment worden uitgekeerd, maar wel logischerwijs (deels) toebehoren aan een eerdere periode. Denk daarbij aan een jaarlijkse structurele subsidie die toevallig in november wordt overgemaakt, maar bedoeld is voor het gehele jaar. Is er sprake van een (terugkerende) jaarlijkse subsidie (of andere baten) of een langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak? In dat geval moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden, voor zover de gehanteerde grondslagen in de jaarrekening hier niet al in voorzien.

Bezwaar maken tegen afwijzing NOW

Op 15 mei jl. hadden al 114.000 werkgevers een voorschot voor de NOW ontvangen voor een totaal bedrag van 4,1 miljard euro. Maar helaas worden werkgevers ook geconfronteerd met een afwijzing van hun NOW-aanvraag. Ook kan het straks voorkomen dat werkgevers bij de definitieve vaststelling het voorschot geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen. Het kan zijn dat de reden van afwijzing of terugvordering in strijd is met de letterlijk tekst van de regeling of met de strekking en de geest van de regeling, zoals die is aangekondigd. Bovendien kan de afwijzing of terugvordering niet conform de regels van behoorlijk bestuur zijn, zoals die onder meer zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Ook in juridische procedures tegen deze afwijzende beslissingen of terugvorderingen helpen we je graag bij het instellen van bezwaar. Wij maken vooraf een inschatting van de kans van slagen en de kosten.

Neem contact met ons op door te bellen naar 0546-62 99 00 als jij ook bezwaar wilt maken tegen afwijzing NOW. 

NOW wordt verlengd, onder andere ontslagboete verdwijnt uit voorwaarden

De NOW wordt met 4 maanden verlengd. Vanaf 6 juli 2020 kan NOW 2.0 worden aangevraagd voor een 3-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

 • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
 • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

LET OP: AANVRAAG NOW-REGELING 1.0 SLUIT OP  5 juni 2020!

UPDATE 24/04/2020

Aanpassing NOW concernregels aangekondigd

Voor bedrijven die tot een groep of concern behoren wordt het omzetverlies op groeps- of concernniveau bepaald. Het omzetverlies van de groep of het concern is dan voor alle loonheffingennummers bepalend of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies. Dit kan ertoe leiden dat de groep of het concern niet aan die voorwaarde voldoet en afzonderlijke ondernemingen met eigen loonheffingennummers, die wel aan die voorwaarde voldoen, ook geen aanspraak op NOW kunnen maken. Er is daarom in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin wordt gevraagd om te bezien of de NOW-regeling kan worden uitgebreid met de mogelijkheid om op het niveau van werkmaatschappijen en/of autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen van een concern aanspraak te maken op de NOW-regeling. Het kabinet heeft op dit verzoek inmiddels gereageerd en een aanpassing van de concernregeling in de NOW aangekondigd, die in de loop van volgende week zal worden gepubliceerd.

Kern aanpassing

De hoofdregeling blijft ongewijzigd voor concerns die op concernniveau meer dan 20% omzetdaling hebben. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. op concernniveau), mits bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voorwaarden
Er zijn wel de nodige voorwaarden verbonden aan deze aanpassing. We sommen ze voor je op:

 • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemende onderdelen, vestiging of een businessunit komen niet in aanmerking.
 • Het concern zal over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • De betreffende werkmaatschappij moet een overeenkomst met de betrokken vakbonden hebben gesloten over werkbehoud (bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers).
 • Er is geen personeels-bv binnen het concern.
 • Om ongewenst strategisch gedrag tegen te gaan worden randvoorwaarden gesteld, zoals het verschuiven van kosten en omzet tussen entiteiten binnen concern tussen de werkmaatschappij die een beroep doet op de NOW-regeling en andere maatschappijen binnen het concern die dat niet doen. Zo wordt bijvoorbeeld een mutatie in de voorraden gereed product aan de omzet toegerekend.
 • De bovengenoemde voorwaarden worden getoetst door een account.

Technische kant van de NOW-regeling

Inmiddels ontvangen we tal van vragen over de uitvoering van de NOW-regeling. Veel vragen gaan over 2 aspecten: bepalen van het juiste januari-loon en een juiste toerekening van de omzet. Beiden blijken voor nogal wat hoofdbrekens te kunnen zorgen. Waar de één probeert de regeling zo goed mogelijk uit te voeren, probeert de ander middels schuiven en anders toerekenen de subsidie voor zijn klanten te optimaliseren. Houd er rekening mee dat indien bijvoorbeeld de dienst of een product geleverd wordt, maar er pas later wordt gefactureerd, een ‘goedkeurende’ accountantsverklaring wel eens onthouden kan worden. De technische kant van de regeling is niet altijd eenvoudig. Zorg dat je deze correct toepast.

Morele kant van de NOW-regeling

Wat doe je als je klant voor de NOW-regeling in aanmerking komt, maar vanwege een goede vermogens- en kaspositie het geld niet nodig heeft? Je klant niet helpen kan leiden tot beroepsaansprakelijkheid. Je klant wel helpen kan leiden tot een moreel dilemma. Of omgekeerd, middels ‘schuiven’ van bijvoorbeeld omzet kun je je klant helpen om de subsidie te vergroten. Blijf je technisch binnen de lijntjes, dan kan dat voor de één toch een moreel dilemma opleveren en voor de ander niet. Hoe hier mee om te gaan? En wat als je over een half jaar ontdekt dat er beter een andere keuze had kunnen worden gemaakt? En hoe hier straks als accountant mee om te gaan bij de verklaring ten behoeve van de afrekening?

Vijf treden die je kunnen helpen om beter om te gaan met een moreel (accountants)dilemma.

 1. Blijf in elk geval binnen de technische kaders.
 2. Schuurt je persoonlijke (morele) norm met de uitkomst?
 3. Zo nee, schuurt je persoonlijke norm met een beroepsnorm? Nee, je kunt je keuze maken.  Zo ja, raadpleeg een of enkele collega’s.
 1. Vraag niet zozeer wat zij zouden doen, maar pas de techniek van intervisie toe. Dat levert veel meer inzicht op.

Maak een keuze, onderbouw deze, communiceer met je klant en leg goed vast in je dossier.

Meer informatie over NOW of heb je vragen over dit onderwerp? Bel dan met 0546 – 62 99 00, mail naar info@hendriksen.nl of neem contact op met je adviseur. 

UPDATE 22/04/2020 DGA-loon en NOW-aanvraag

Moet bij een NOW-aanvraag het loon van een dga worden meegeteld voor de loonsom, die mede de hoogte van de subsidie bepaald? Dit is een veel gestelde vraag.
De NOW-regeling neemt het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Daarom telt het loon van een dga slechts mee als de dga is verzekerd voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. In de meeste gevallen zal het loon van de dga niet meetellen, omdat hij/zij voor de genoemde wetten niet verplicht verzekerd is. Het loon van vrijwillig verzekerden voor de genoemde wetten telt ook niet mee. Een vrijwillige verzekering voor de dga in de zin van de Ziektewet heeft geen zin, omdat zijn bv bij ziekte verplicht is om het loon aan de dga door te betalen. In de visie van de overheid voldoet de NOW op dit punt aan het uitgangspunt om met de NOW-subsidie te voorkomen dat werknemers worden ontslagen, voor wie premies krachtens de Wet financiering sociale verzekeringen zijn betaald.

Vragen beantwoord over NOW-regeling

De meeste antwoorden van de minister van SZW betreffen zaken die al bekend waren. We hebben hierna de meest in het oog springende antwoorden eruit gehaald.

Loon oproepkrachten en min-max krachten
De Minister stimuleert om aan oproepkrachten, die in dienst zijn of blijven, loon door te betalen, maximaal ter hoogte van het loon in januari 2020. Aan min-max krachten kan loon over het minimum aantal overeengekomen uren worden uitbetaald. Indien oproepkrachten een aanbod voor vaste uren hebben aanvaard, dient op basis van deze vaste uren loon te worden doorbetaald.

Bonus of dividend tijdens subsidieperiode
Het uitbetalen van bonussen en/of dividend past naar de mening van de Minister niet bij een beroep op de NOW-subsidie. Tegelijkertijd is er in de NOW geen verbod op het uitkeren van bonussen en/of dividend. Het is volgens de Minister juridisch ingewikkeld om achteraf verzwarende (negatieve) voorwaarden aan de NOW-regeling toe te voegen.

Terugvordering als loonsom maart t/m mei 2020 lager is dan januari 2020
Als de loon maart t/m mei 2020 lager is dan de loonsom in januari, kan dit leiden tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van subsidie.

Samenloop NOW-regeling en faillissement
Als een onderneming een voorschot NOW heeft ontvangen, maar tijdens of na de subsidieperiode failliet gaat, zal een eventuele terugvordering op de boedel wordt verhaald. De kans is echter reëel dat de boedel onvoldoende zal zijn om de terugvordering te realiseren.

NOW-regeling en ontslag
De NOW-regeling sluit ontslag niet uit en zal ontslag, anders dan bedrijfseconomisch, niet sanctioneren. Artikel 7 van de Noodwet arbeidsvoorziening voorziet om in oorlogssituaties beperkingen op te leggen aan de mogelijkheden tot het beëindigen van arbeidsverhoudingen. Het kabinet acht het op dit moment niet opportuun om de Noodwet in te zetten.

Eindafrekening NOW en cao-verhogingen
Bij de definitieve afrekening van de NOW-subsidie wordt geen rekening gehouden met cao-verhogingen. Er wordt vergeleken met de loonsom in januari 2020. Met een hogere loonsom wordt geen rekening gehouden.

Geen verplichting opname vakantiedagen
Een werkgever mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen zijn de bepalingen in de cao, het personeelsreglement en/of de arbeidsovereenkomst leidend. Ontbreken deze, dan kan de werkgever wel met een werknemer overleggen, maar hem/haar geen verplichting opleggen.

Mensen met een arbeidsbeperking
De werkgever kan NOW-subsidie aanvragen voor werknemers met een arbeidsbeperking die vanuit de Participatiewet zijn geplaatst.

Vouchers
Diverse bedrijven geven voor afgezegde, maar al wel betaalde, diensten vouchers af die later kunnen worden gebruikt. De waarde van vouchers wordt pas als omzet geboekt in de periode waarin de onderneming de prestatie heeft geleverd. Daarbij is niet van belang of dat in die periode heeft geleid tot ontvangst van de geldmiddelen. In de regel zullen vouchers dus niet meetellen als omzet in de subsidieperiode van de NOW-regeling.

Dubbele financiering loonkosten en loonkostensubsidie wordt toegestaan
De verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie op grond van artikel 10d Participatiewet ontvangen om de toekenning van NOW-subsidie te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen, komt te vervallen. De verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie is moeilijk dan wel niet uitvoerbaar gebleken. Daarom is besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De ministeriële regeling NOW wordt op dit punt bij de eerstvolgende gelegenheid aangepast.

Het vorige artikel over de NOW regeling is te lezen via de onderstaande ‘Lees meer’ knop.

LEES MEER

Meer informatie over NOW of heb je vragen over dit onderwerp? Bel dan met 0546 – 62 99 00, mail naar info@hendriksen.nl of neem contact op met je adviseur. 

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief