Daling pachtnormen gras- en bouwland

31 mei 2018 | Agro


Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012 tot en met 2016.

Los bouw- en grasland
De normen voor los bouw- en grasland dalen in alle pachtprijsgebieden, met uitzondering van de IJsselmeerpolders waar de norm met 7% stijgt. De daling varieert van 2% (zuidwestelijk akkerbouwgebied) tot 34% (zuidelijk veehouderijgebied). De daling in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is te verklaren doordat de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2016 veel lager waren dan in 2011, het jaar dat in de berekening is weggevallen. De resultaten van de akkerbouwbedrijven weken in 2016 niet sterk af van die in 2011. Dit verklaart de uitzonderingspositie van de IJsselmeerpolders waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt.

Los tuinland
De regionorm voor los tuinland in Westelijk Holland stijgt met 15% naar € 3.108 per hectare. In de rest van Nederland stijgt de norm met 22% naar € 2.071 per hectare. In Westelijk Holland is het merendeel van de bedrijven bloembollenbedrijf, terwijl in de rest van Nederland de bedrijven merendeels uit boomkwekerijen bestaan.

Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 3,9% (inflatie van 1,4% plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pachtprijs van overeenkomsten voor agrarische woningen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met 1,4% (inflatiepercentage over 2017).

Aanpassing pachtprijzen
De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.