Diverse bedrijfsblokkades melkveehouderijen onterecht

22 oktober 2020 | Agro


De minister van LNV zette begin 2018 een aantal melkveebedrijven op slot naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar de registratie van kalveren. Bij controles bleken melkgevende koeien aanwezig zonder de bijpassende (dood)geboorte van een kalf in het Identificatie- en Registratiesysteem voor runderen (I&R-systeem). Een onvolledige registratie van (dood)geboren kalveren heeft als risico dat jonge koeien zonder kalveren te boek staan en daardoor minder zwaar meetellen voor de fosfaatreductie.

Op 20 oktober 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in een aantal zaken geoordeeld dat de bedrijfsblokkade in die zaken onterecht of een veel te zwaar middel was. 

Sommige bedrijven waren geblokkeerd vanwege het feit dat zij doodgeboren kalveren niet hadden gemeld in het I&R-systeem. Het College oordeelde dat deze blokkades onterecht waren, aangezien het volgens Europese regels niet verplicht is om doodgeboren kalveren te melden. Het College was het niet eens met de minister dat het melden van doodgeboorten van belang is voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten.

In andere gevallen was de bedrijfsblokkade een te zwaar middel, gelet op de ernst van de overtreding. Daarbij ging het om bedrijven die slechts enkele kalveren hadden gekoppeld aan het verkeerde moederdier. Dit is op zich wel een overtreding die de veehouder aan te rekenen viel, maar rechtvaardigde een blokkade van het gehele bedrijf niet. De minister had hier kunnen volstaan met het blokkeren van de dieren waarvan de registratie volgens haar niet juist zou zijn.

De uitspraken van het College bieden de getroffen veehouders de mogelijkheid om een schadevergoedingsprocedure tegen het ministerie te starten.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief