Droogtemaatregelen

9 augustus 2018 | Agro


De landbouw heeft flink te lijden onder de uitzonderlijk droge en warme weersomstandigheden. Vanuit de sector is de minister van LNV verzocht om rekening te houden met de uitzonderlijke droogte en coulance te betrachten bij (de uitvoering van) regelgeving. De minister heeft besloten een aantal maatregelen te nemen. Over enkele andere maatregelen moet nog een beslissing worden genomen.

Genomen maatregelen

  • De uitrijdperiode voor het uitrijden van drijfmest op bouwland wordt verlengd tot 15 september.
  • De periode voor inzaai van een vanggewas op bouwland wordt met twee weken verlengd.
  • De verplichting om direct aansluitend op de maïsoogst een vanggewas in te zaaien wordt opgeschort tot de weersomstandigheden het inzaaien van een vanggewas mogelijk maken.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid al eerder een voorschot van maximaal 70% op de bedrijfstoeslag uit te betalen. Om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen kiest de minister voor de mogelijkheid van het aanvragen van een verklaring bij RVO.nl op basis waarvan bij de bank een overbruggingskrediet aangevraagd kan worden.
  • Deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuurbeheer zijn gewezen op de mogelijkheid om zich in deze uitzonderlijke situatie te beroepen op overmacht, indien zij daardoor niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Te denken valt aan het opkomen van bepaalde plantensoorten. De NVWA houdt bij veldcontroles rekening met de impact van de droogte op het uitgevoerde beheer.

Mogelijke maatregelen

  • Nederland heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend om gewassen, die worden ingezet als invulling van ecologische aandachtsgebieden, te mogen gebruiken voor veevoeder (bijv. inzaai met grasmengsels). De commissie moet hiervoor nog toestemming verlenen.
  • De minister heeft advies gevraagd of de uitrijdperiode op grasland voor drijfmest en vaste mest verlengd kan worden en onder welke voorwaarden.
  • Tevens is advies gevraagd of bij droogteschade op grasland op zand- en lössgronden herinzaai van grasland tot en met 15 september toegestaan kan worden met gebruik van dierlijke mest en onder welke voorwaarden.

Aanvulling redactie
Een beroep op overmacht moet binnen tien werkdagen vanaf de dag, waarop dit mogelijk was, worden ingediend bij RVO.nl.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.