Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

2 augustus 2018 | Agro


De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling.

Beleidsregel
Met de beleidsregel wordt verhelderd dat voor jongvee in de vleesveehouderij alleen fosfaatrechten noodzakelijk zijn indien dit jongvee wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven, en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees, zijn geen fosfaatrechten nodig.

Herziening fosfaatrechten o.g.v. beleidsregel
RVO.nl zal aan de hand van de beleidsregel de initiële toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders en gemengde bedrijven herzien. Eventueel ten onrechte toegekende rechten komen te vervallen. Dit geldt ook voor rechten die inmiddels zijn verkocht. De registratie van de kennisgeving van fosfaatrechten van vleesveehouders naar andere bedrijven is daarom de afgelopen periode aangehouden.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling. Zij hebben dan geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor deelname aan de vrijstellingsregeling gelden volgens de ontwerpregeling (onder meer) de volgende voorwaarden:

  1. Op het bedrijf mogen niet tevens melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden.
  2. Het vrouwelijk jongvee op het bedrijf mag nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert bestemd voor consumptie of verwerking.
  3. Er moet een kennisgeving worden gedaan van het vervallen van de toegekende fosfaatrechten. Dit geldt ook voor fosfaatrechten die zijn ontvangen via de melding knelgevallenregeling, de in- of uitscharingsverklaring of met een bedrijfsoverdracht.
  4. Er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.

Indien op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor de vrijstelling wordt voldaan, is de vrijstelling niet van toepassing en zal het desbetreffende bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken voor de op het bedrijf in het gehele kalenderjaar geproduceerde hoeveelheid dierlijke meststoffen. Als deze er niet (voldoende) zijn, is er sprake van een economisch delict.

Aanmelding vrijstellingsregeling
Wanneer men dit jaar gebruik wil maken van de vrijstellingsregeling, kan men zich tot uiterlijk 1 november aanmelden bij RVO.nl. De regeling gaat pas open zodra de notificatieprocedure met de Europese Commissie is afgerond. De verwachting is dat dit in oktober zal zijn. In 2018 behoeft alleen in de periode na aanmelding te worden voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden 1, 2 en 4.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.