Ontwerpregeling fosfaatbank

27 september 2018 | Agro


Het is de bedoeling dat de fosfaatbank jaarlijks wordt opengesteld, waarbij grondgebonden bedrijven extra fosfaatrechten kunnen aanvragen. Jonge landbouwers hebben daarbij een dubbele kans. De extra rechten worden verleend in de vorm van een ontheffing. Dit staat in de ontwerpregeling, die de minister van LNV naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Productieruimte
Voor de bepaling van de grondgebondenheid wordt een nieuwe term geïntroduceerd: productieruimte. Dit is de fosfaatruimte van het bedrijf op 15 mei in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan, verminderd met het op 1 september van dat kalenderjaar op het bedrijf rustende fosfaatrecht, verminderd met eerder verleende ontheffingen.

Ontheffing
Een ontheffing (uitgedrukt in kg fosfaat) kan verleend worden aan een landbouwer op wiens bedrijf de productieruimte positief is. Deze geldt voor een periode van vijf jaar, treedt in werking op 1 januari volgend op het kalenderjaar waarin de aanvraag is gedaan en is niet overdraagbaar. De ontheffing bedraagt het aantal aangevraagde kilogrammen fosfaat, maar maximaal de positieve productieruimte.

Aanvragen en verdeling
De fosfaatbank zal dit jaar waarschijnlijk in november opengesteld worden. Indien met aanvragen het beschikbare aantal kg fosfaat wordt overschreden, zal er geloot worden. Bij deze loting worden aanvragen van jonge landbouwers en overige landbouwers gewogen in de verhouding 2 staat tot 1.

Voorwaarden na verlening
Gedurende elk van de vijf kalenderjaren waarvoor de ontheffing is verleend:

a. mogen geen fosfaatrechten worden verkocht of verhuurd;
b. is de fosfaatruimte verminderd met de op het bedrijf rustende fosfaatrecht en het aantal kg fosfaat, waarvoor ontheffing of vrijstelling is verleend, niet negatief;
c. voldoet een jonge landbouwer aan de voorwaarden voor het zijn van een bedrijfshoofd.

Een ontheffing wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken, indien niet aan de voorwaarden b en c of artikel 21b Meststoffenwet (verbod overschrijding fosfaatrechten) wordt voldaan. Bij verkleining van de fosfaatrechten (voorwaarde a) wordt de ontheffing geheel ingetrokken.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.