Uitzondering melding grondbewerking voor landbouwers

28 juni 2018 | Agro


Grondroerders moeten voorgenomen graafwerkzaamheden ten minste twintig dagen voorafgaande aan de aanvang van die werkzaamheden melden aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Doel hiervan is om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Voor agrarische ondernemers bestond sinds december 2010 een gedoogconstructie, welke nu via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is omgezet in een definitieve vrijstelling.

Voor wie en waarvoor geldt de vrijstelling?
De vrijstelling geldt voor agrarische grondroerders. Dit zijn diegenen die bedrijfsmatig landbouwactiviteiten uitvoeren, in het kader waarvan regelmatig ondiepe graafwerkzaamheden worden verricht op grond met een agrarische bestemming. Alleen werkzaamheden tot een diepte van vijftig centimeter zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Waarvoor geldt de vrijstelling niet?
Volgens de toelichting op de AMvB geldt de vrijstelling niet:

  • Voor grondroerders die ondiepe graafwerkzaamheden met een agrarisch karakter uitvoeren in grond die geen agrarische bestemming heeft.
  • Als de bestemming van de landbouwgrond wijzigt (bijvoorbeeld door een wijziging van het bestemmingsplan) en de agrariër die op een deel van die grond blijft wonen ondiepe graafwerkzaamheden daarin verricht, bijvoorbeeld in zijn moestuin.

De definitie van agrarische grondroerder betekent tevens dat de vrijstelling niet geldt voor:

  • Hobbymatige landbouwactiviteiten.
  • Niet regelmatig verrichte ondiepe graafwerkzaamheden.

Preventie graafschade
Agrarische grondroerders moeten – evenals overige grondroerders – wel het nodige doen om graafschade te vermijden. Dit betekent dat onderzoek moet worden gedaan naar de ligging van kabels en leidingen. Agrariërs die Gecombineerde opgave hebben gedaan, kunnen via Mijn Dossier beschikken over kaartmateriaal van de percelen die ze bewerken. Deze gegevens zullen regelmatig worden verstrekt gezien het grote aantal wijzigingen in eigendom, beheer of gebruik van landbouwgrond.

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.