Pensioenregeling tijdens de coronacrisis


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Pensioenregeling tijdens de coronacrisis – wat te doen?’

Inleiding

De pensioenregeling van jouw werknemers is een arbeidsvoorwaarde waar een fors kostenplaatje aan is verbonden, waar je in tijden van crisis best op zou willen bezuinigen. Verzekeraars en pensioenfondsen bieden momenteel al mogelijkheden om de betaling van de pensioenpremie uit te stellen. Bovendien zijn zij in overleg met het kabinet om te beoordelen of er nog meer mogelijkheden zijn. Deze tegemoetkomingen hebben als gemeenschappelijk karakter, uitstel. Ooit zul je de achterstallige premie alsnog moeten betalen. Hierna zetten we de (on)mogelijkheden uiteen die je hebt om te bezuinigen op jouw pensioenlasten.

Uitstel van premiebetaling

Stel dat je uitstel kunt krijgen voor de premiebetaling. Je zult deze premie dan alsnog op een later moment moeten betalen. Gelet op de onzekere uitkomst van de huidige crisis is het nog maar de vraag of je daartoe op een later tijdstip wel de financiële ruimte hebt. Je zou dan ook het liefst deze premies helemaal niet meer willen betalen. Let er dan op dat je in ieder geval wel probeert de risicopremies (bijvoorbeeld voor het arbeidsongeschiktheids- en vooroverlijdensrisico) zoveel als mogelijk te blijven betalen.

Let op

Neem je verplicht dan wel vrijwillig deel aan een bedrijfstak-/beroepspensioenfonds en kun je een opgelegde premienota niet betalen, meld de betalingsonmacht dan aan het fonds!

Eenzijdig wijzigen pensioenregeling

Een pensioenregeling is een overeenkomst tussen jou en jouw werknemers. Onderdeel van die overeenkomst is de premiebetaling aan de pensioenuitvoerder. Je kunt als werkgever niet zomaar eenzijdig een dergelijke overeenkomst openbreken. Je bent bovendien als werkgever ook verantwoordelijk voor de afdracht van het op het salaris ingehouden werknemersdeel van de premie.

Wat kan niet?

Ben je als werkgever verplicht of vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds? In dat geval heb je geen mogelijkheid om eenzijdig in te grijpen in de pensioenregeling van jouw onderneming.

Wat kan wel?

Toch zijn er, onder voorwaarden, wel mogelijkheden. Maar dat vereist maatwerk en eventueel overleg met jouw werknemers. De onderstaande mogelijkheden gelden alleen als je de pensioenregeling hebt ondergebracht bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling.

Stoppen met betalen werkgeversdeel pensioenpremie.

Je mag als werkgever stoppen met het betalen van het werkgeversdeel van de pensioenpremie, mits dat is overeengekomen in de pensioenovereenkomst. Daarbij geldt als voorwaarde dat er sprake moet zijn van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Of de coronacrisis zo’n omstandigheid is, zal per onderneming verschillen. Heb je een beroep gedaan op de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), dan speelt dat hierbij ook een rol. Bovendien kunnen er gevolgen zijn voor de pensioenopbouw van jouw werknemers. Let er op dat je de risicopremies (bijvoorbeeld voor het arbeidsongeschiktheids- en vooroverlijdensrisico) zoveel als mogelijk wel blijft betalen. Overleg met jouw adviseur – en uiteindelijk ook met jouw werknemers – is zeker aan te raden.

Eenzijdig wijzigen van de pensioenregeling

Bij deze maatregel wijzig je de inhoud van de pensioenregeling. Dat mag alleen als er ook daadwerkelijk een eenzijdig wijzigingsbeding in de pensioenovereenkomst is opgenomen. Je mag alleen een beroep doen op dit wijzigingsbeding als je een zogenaamd zwaarwichtig belang bij de voorgenomen wijziging heeft. Verder moet het zo zijn dat jouw belang dermate zwaarwegend moet zijn dat daarvoor het belang van de werknemers naar redelijkheid en billijkheid moet wijken. Ook hier zul je moeten beoordelen of de coronacrisis zwaarwegend genoeg is voor jouw bedrijf en wat het effect is van een beroep op de NOW.

Wat kun je doen?

  • Treed bij betalingsonmacht in contact met jouw pensioenverzekeraar of het pensioenfonds om te kijken of er een betalingsregeling kan worden getroffen. In geval van een pensioenfonds, meld daarnaast de betalingsonmacht binnen veertien dagen;
  • Is je pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenverzekeraar? Ga dan samen met ons na of het stopzetten van de premiebetaling of het wijzigen van je pensioenregeling een haalbare kaart is.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met je adviseur of bel naar 0546 -62 99 00 of mail naar info@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.