Krijgt de dga zijn verdiende loon?

10 augustus 2023 | Blog


Gebruikelijk loonKrijgt de dga wel zijn verdiende loon, oftewel in het kader van de gebruikelijk loonregeling, een gebruikelijk loon?

Als aanmerkelijk belanghouder (of partner van de aanmerkelijkbelanghouder) die werkzaam is voor de vennootschap, moet je volgens de fiscus tenminste een gebruikelijk loon genieten. Voor bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de aanmerkelijk belanghouder en hun evt. partners geldt dit (pas) als zij (ook) aandelen of winstbewijzen in de vennootschap hebben.

Maar hoe wordt dit loon precies bepaald? En zijn er uitzonderingen op deze hoofdregel? Daarop ga ik in deze blog verder in.

 

(Meest) vergelijkbare dienstbetrekking als uitgangspunt voor gebruikelijk loon

Uitgangspunt voor de gebruikelijk loon regeling is dat gekeken wordt naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit houdt in dat er een vergelijking wordt gemaakt met werknemers (niet dga’s) die wellicht niet exact hetzelfde werk doen als jij, maar wel daarbij het dichtst in de buurt komen.

Daarnaast stelt de fiscus dat het gebruikelijk loon op de volgende wijze moet worden bepaald, waarbij het gebruikelijk loon minimaal het hoogste bedrag is van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  2. het loon van de meestverdienende werknemer van u of een verbonden vennootschap
  3. € 51.000

Waar vanaf 2015 tot en met 2022 onder optie a nog een percentage van 75% stond is dit vanaf 2023 naar 100% gestegen. De eerdere “doelmatigheidsmarge” van 25% is vervallen en dus is de “speelruimte” die er voorheen nog was (en de discussie met de fiscus wat gemakkelijker maakte) volledig komen te vervallen. Met ingang van 2023 is de gebruikelijk loonregeling dus strikter geworden en moet volledig vergeleken worden met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het is voor cliënten en adviseurs dus vanaf 2023 zaak om het gebruikelijk loon goed te toetsen en wellicht nog eens goed tegen het licht te houden vanwege deze aanscherping.

Wat betreft de vaststelling wordt dus in beginsel het gebruikelijk loon op basis van bovenstaande criteria a, b en c vastgesteld, echter er is ook nog een zogenoemde tegenbewijsregeling.

 

Tegenbewijsregeling/afwijking van de hoofdregel

Van het algemene uitgangspunt, de hoofdregel, kan worden afgeweken, de bewijslast ligt dan echter wel bij de belastingplichtige.

Kun je als belastingplichtige aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 51.000? Dan kun je het loon stellen op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (ook al is dit dus lager dan € 51.000).

Kun je als belastingplichtige aannemelijk maken dat 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meest verdienende werknemer van jouw bedrijf of van een verbonden lichaam? Dan kan het loon gesteld worden op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (ook als dit lager dan € 51.000).

 

Zorg voor een juiste ‘comparable’ en houd een dossier bij

Op basis van bovenstaande kan dus geconcludeerd worden dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking het genoemde onder zowel b als c kan “overrulen”. Zoals gezegd ligt hiervoor wel de bewijslast bij jou als belastingplichtige.

Het is dan ook verstandig in zo’n geval in het dossier een goed vergelijkbaar loon (meest vergelijkbare dienstbetrekking)  oftewel  een goede ’comparable’ te hebben, zodat aangetoond kan worden dat dit lagere loon als gebruikelijk loon heeft te gelden en je dit bewijs kunt leveren en aantonen met onderliggende bescheiden, mocht daar discussie over ontstaan met de Belastingdienst.

Dit neemt uiteraard echter niet weg dat de inspecteur mogelijk met een andere meest vergelijkbare dienstbetrekking komt en vindt dat het daarbij behorende loon in aanmerking moet worden genomen. In dat geval zal je er met de inspecteur uit moeten komen of eventueel in een rechtsprocedure je gelijk moeten zien te halen. Een goede dossiervorming is dus geen overbodige luxe.

 

Deeltijdsituaties en gebruikelijk loon

Maar wat nu te doen met deeltijdsituaties?

Stel je bent 3 dagen in de week werkzaam voor je B.V., mag het gebruikelijk loon dan gewoon naar evenredigheid van bijvoorbeeld € 51.000 worden toegepast?

Nee, als je een lager loon wilt vaststellen dan € 51.000 moet je (wederom) aannemelijk maken dat een evenredig deel van het loon (parttimepercentage) van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer lager is dan de genoemde € 51.000.

Een voorbeeld: Als je 3 dagen in de week werkzaam bent voor je B.V. en je aannemelijk kunt maken dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking voor een voltijdsfunctie € 60.000 is, dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op 3/5 x €60.000 = € 36.000.

 

Uitzonderingsgevallen op de gebruikelijk-loonregeling

Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen op de gebruikelijk loonregeling, ik zal deze kort aanstippen

Gebruikelijk loon bij Innovatieve Start-Ups:

Deze vielen voorheen onder een uitzondering, maar die uitzondering is per 2023 vervallen voor nieuwe gevallen. Wel is er overgangsrecht voor bestaande gevallen. Deze mogen maximaal tot 3 jaren na de start-up nog de “oude regeling” toepassen.

Gebruikelijk loon bij startende ondernemingen:

Er geldt ook in 2023 nog wel (onder voorwaarden) een uitzondering voor startende ondernemingen die vanwege een slechte liquiditeit het gebruikelijk loon niet kunnen voldoen.

Gebruikelijk loon bij verlieslijdende ondernemingen:

Onder voorwaarden mag van een lager gebruikelijk loon worden uitgegaan als de continuïteit van de onderneming in gevaar is. Wel gelden hiervoor nog een aantal aanvullende voorwaarden.

 

Vooroverleg

Tot slot is er uiteraard ook een mogelijkheid tot vooroverleg met de Belastingdienst, de Belastingdienst heeft hiervoor een speciale Checklist verzoek vooroverleg Gebruikelijk loon op haar website staan alsmede een formulier “verzoek vooroverleg”. In sommige gevallen zal het gewenst zijn om dit vooraf voor te leggen om van tevoren te weten waar men aan toe is.  Dit voorkomt dan eventuele discussie met de Belastingdienst achteraf.

 

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Heb jij als dga vragen over jouw eigen gebruikelijk loon en/of dat van je partner? Ik help je graag verder. Je kunt mij bereiken via e.alberts@hendriksen.nl of 0546 – 62 99 00.

 

Egbertjan Alberts

Belastingadviseur

 

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.