Privacyverklaring


In de onderstaande privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

 

Privacyverklaring Hendriksen Accountants en Adviseurs

Hendriksen Accountants en Adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Binnen Hendriksen Accountants en Adviseurs is de directie het toeziend oog en eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. De directie is te bereiken via onderstaande gegevens:

Hendriksen Accountants en Adviseurs
Haarweg 3
7651 Tubbergen
info@hendriksen.nl
Telefoonnummer: 0546 629 900

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hendriksen Accountants en Adviseurs verwerkt persoonsgegevens van cliënten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of cliënten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ten aanzien van de volgende categorieën:

  1. Cliënten;
  2. Sollicitanten;
  3. Salarisadministratie.

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt en wie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

1. Cliënten

1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1. de identificatie;

2. het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft;

3. het onderhouden van contacten met cliënten;

4. het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met cliënten;

5. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, BSN, lidmaatschap vakbond en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer en BSN van de betrokkene;

2. kopie identificatiebewijs;

3. andere dan de onder a tot en met b bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

2. Sollicitanten

1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;

2. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;

3. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer en BSN van de betrokkene;

2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

3. nationaliteit en geboorteplaats;

4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;

5. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;

6. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;

7. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

8. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;

9. gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;

10. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;

11. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

3. Salarisadministratie

1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1. het berekenen en vastleggen van salarissen en vergoedingen aan of ten behoeve van betrokkene;

2. het berekenen en vastleggen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;

3. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;

4. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer en BSN van de betrokkene;

2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

3. nationaliteit en geboorteplaats;

4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;

5. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;

6. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;

7. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde, gegevens van contactpersonen in geval van calamiteit;

8. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;

2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hendriksen Accountants en Adviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Burgerservicenummer (BSN)

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met de cliënt overeengekomen doelen/dienstverlening. Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen, wordt dit opnieuw met de betrokkene afgestemd.

Wwft

Hendriksen Accountants en Adviseurs is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om in sommige gevallen uw voorna(a)m(en) en achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, aard, nummer en datum plaats van uitgifte van het document waarmee u zich heeft geïdentificeerd (en in sommige gevallen een kopie van het document) te verzamelen en te verwerken. Hendriksen Accountants en Adviseurs is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) en is in dat geval ook verplicht deze verzamelde informatie te verstrekken.

Op basis van welke grondslag en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Hendriksen Accountants en Adviseurs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving mede vanuit onze beroepsorganisatie (NBA) verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens bij bijvoorbeeld het verzorgen van de belastingaangiftes voor onze cliënten;
  • Uitvoering geven aan een  overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om te kunnen voldoen aan onze informatieplicht, zoals bij het verzenden van onze nieuwsbrief met als doel om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Bewaartermijn

Hendriksen Accountants en Adviseurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens van een potentiële cliënt (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij ons kantoor is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;
  • Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar bedraagt;
  • Hendriksen Accountants en Adviseurs bewaart de verzamelde informatie uit hoofde van de Wwft voor een periode van minimaal vijf jaar na het aflopen van de zakelijke relatie in het kader waarvan de gegevens zijn verzameld en in het geval zij een melding heeft gedaan, vijf jaar na het doen van een melding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hendriksen Accountants en Adviseurs verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Hendriksen Accountants en Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hendriksen Accountants en Adviseurs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. Hendriksen Accountants en Adviseurs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen ervan.

Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting. Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 30 dagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om correctie of verwijdering.  Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Hendriksen Accountants en Adviseurs en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het één en ander betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een digitaal bestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen. Een dergelijk verzoek kan worden verzonden naar avg@hendriksen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

Hendriksen Accountants en Adviseurs wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hendriksen Accountants en Adviseurs neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie van Hendriksen Accountants en Adviseurs. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.