Investeren wordt weer leuk!

13 juli 2023 | Blog


Ondernemers worden weer aangemoedigd om in 2023 in bedrijfsmiddelen te investeren. Het kabinet heeft namelijk besloten om de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven in 2023 eenmalig te verruimen. Deze regeling houdt in dat eenmalig maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van nieuwe aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig mag worden afgeschreven. Het restant dient in de jaren daarna op de normale wijze te worden afgeschreven. Deze regeling geldt voor zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting en is op hoofdlijnen gelijk aan de regeling die we ons wellicht nog vaag herinneren uit de jaren 2009 tot en met 2011. Een belangrijke voorwaarde is dat de bedrijfsmiddelen vóór 1 januari 2026 in gebruik moeten worden genomen.

Echter, géén regeling zonder uitzonderingen: om het feest niet te groot te maken, zijn investeringen in onder anderen gebouwen, personenauto’s, immateriële activa en bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor de verhuur van deze regeling uitgezonderd.

Willekeurig afschrijven: welk voordeel levert het op?

De (extra) afschrijving verlaagt de fiscale winst. En een lagere fiscale winst betekent een lagere belastingaanslag over het jaar 2023. Dit levert de ondernemer een liquiditeitsvoordeel op. Het kan ook een progressievoordeel opleveren, zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. We hebben immers twee tarieven in de vennootschapsbelasting, waarbij het hoogste tarief 6,8% meer bedraagt dan het laagste. Door willekeurig op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen af te schrijven, kan mogelijk (exact) worden voorkomen dat deze tweede schijf wordt bereikt.

Tevens kan voor ondernemers in de inkomstenbelasting een lagere fiscale winst een hoger bedrag aan heffingskorting betekenen. Wellicht kunnen er wat toeslagen worden binnengesleept wanneer het inkomen daarvoor zonder willekeurige afschrijving net iets te hoog was. Het mooie van een dergelijke regeling is immers dat – op het moment dat de cijfers van de onderneming bekend zijn – er nog wat gepuzzeld kan worden.

MIA/EIA/VAMIL

Naast de tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijvingen is het in 2023 nog steeds mogelijk om gebruik te maken van de milieu investeringsaftrek (MIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) of de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Er moet in dat geval sprake zijn van een investering in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst of de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat.

Anders dan bij de hiervoor beschreven willekeurige afschrijving, is het bij deze regelingen van belang om tijdig actie te ondernemen! Binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting (dat is bijvoorbeeld het ondertekenen van de opdrachtbevestiging) moet de investering namelijk worden gemeld bij de RVO. De datum van de factuur, de datum van daadwerkelijke ingebruikneming van het bedrijfsmiddel of de datum van betaling van het bedrijfsmiddel zijn voor de termijn waarbinnen de melding moet worden gedaan allemaal niet van belang!

Na het indienen van de melding ontvang je een beschikking. Daarmee kun je de MIA/EIA/VAMIL als extra aftrekpost meenemen in de aangifte inkomstenbelasting of in de aangifte vennootschapsbelasting. Sta je op het punt een investering te doen, maar twijfel je over de mogelijkheden? Zoek tijdig contact met je belastingadviseur. We helpen je graag verder!

A.M. (Anouk) Heemstra

Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.