Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Update 22 december 2021

NOW 6.0 in het eerste kwartaal van 2022

In het eerste kwartaal van 2022 wordt een nieuwe tranche van de NOW (NOW 6.0) opengesteld. De achtste aanvraagperiode beslaat de maanden januari, februari en maart 2022. Een aantal voorwaarden blijven gelijk aan die van de NOW 5.0

  • ten minste 20% omzetverlies in het eerste kwartaal 2022;
  • het maximale vergoedingspercentage is 85%;
  • de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
  • de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 90%.

De exacte voorwaarden zullen in januari door het kabinet worden gecommuniceerd. Een aantal voorwaarden zal mogelijk wijzigen. Dat wordt momenteel nog onderzocht. Het gaat dan om de volgende voorwaarden.

Forfaitaire opslag werkgeverslasten

Zo zal de polisadministratie van het UWV per 1 januari 2022 veranderen. Dit heeft gevolgen voor de definitie van de loonsom. Als die anders wordt, wijzigt automatisch ook de subsidie. Hierdoor kan het percentage van de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten (nu: 40%) mogelijk wijzigen. Desondanks is het de bedoeling dat de tegemoetkoming gelijk blijft.

Percentage loonsomvrijstelling

Een andere voorwaarde die mogelijk wijzigt ten opzichte van NOW 5.0 is het percentage van de loonsomvrijstelling. In NOW 5.0 is dit percentage verhoogd van 10% naar 15%.

Mogelijk invoering (jaar)omzetdrempel

Momenteel wordt onderzocht of het invoeren van een (jaar)omzetverliesdrempel uitvoerbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat steun gaat naar die bedrijven die het over een heel jaar gezien goed doen, maar in één kwartaal (tijdelijk) tegenvallende resultaten boeken.

Opening aanvraagloket NOW 6.0

Het streven is om het aanvraagloket voor NOW 6.0 in de tweede helft van februari 2022 te openen.

 


Update 1 december 2021

Toch terugkeer NOW-steun

Nadat het kabinet medio november aankondigde de NOW-regeling voorlopig niet te zullen herstarten, is nu amper twee weken later toch besloten om nieuwe NOW-steun te verlenen. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor november en december NOW 5.0 aanvragen. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. De voorwaarden van NOW 5.0 komen grotendeels overeen met die van NOW 4.0:

  • het maximale vergoedingspercentage is 85%;
  • de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten is 40%;
  • de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
  • de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%;
  • de referentie-omzetperiode wordt 2019, gedeeld door zes – met uitzondering van de starters (zie hierna). Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij NOW 5.0 niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Een belangrijke wijziging betreft de loonsomdalingsvrijstelling. Die gaat ten opzichte van NOW 4.0 omhoog van 10% naar 15%. Dat wil zeggen dat de loonsom van de werkgever met 15% mag dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW-subsidie.

Starters

Ook werkgevers die op of na 1 februari en voor 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen gebruikmaken van NOW 5.0. Ondernemingen die zijn gestart op of na 1 februari 2020 maar uiterlijk voor 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 als referentie-omzetperiode hanteren. Werkgevers die op of ná 1 juli 2021 zijn gestart maar uiterlijk op 30 september 2021, kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en rekenen deze om naar twee maanden, zodat deze vergelijkbaar is met de NOW 5.0-periode november/december 2021.

Inspanningsverplichting

Een werkgever die NOW 5.0-subsidie heeft aangevraagd en vanaf 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet voor het sluiten van het aanvraagloket met het UWV contact opnemen voor ‘van werk naar werk begeleiding’ van de ontslagen werknemers. Het UWV heeft hiervoor een speciaal NOW-telefoonnummer beschikbaar gesteld. Deze inspanningsverplichting geldt dus niet voor bedrijfseconomische ontslagen die zijn aangevraagd vanaf het begin van de subsidieperiode (1 november) tot 27 november 2021.

Bonus- en dividendverbod

Ook in deze nieuwe NOW-periode geldt een bonus- en dividendverbod voor werkgevers die NOW 5.0 aanvragen en een voorschot van € 125.000 of meer hebben ontvangen of bij een lager voorschot, indien de definitieve subsidie € 125.000 of meer is. Ook mogen zij geen eigen aandelen inkopen. Voor werkgevers die een aanvraag indienen op werkmaatschappijniveau, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt op werkmaatschappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. Ook hier mag de entiteit geen eigen aandelen inkopen.

Werktijdverkortingsregeling blijft open

Nieuw is dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) tijdens de NOW 5.0-periode open blijft voor niet corona-gerelateerde gevallen. Een werkgever die te maken heeft met andere bijzondere omstandigheden kan in aanmerking komen voor beide regelingen. Een werkgever die een WW-uitkering ontvangt ‘voor een werknemer’ voor wie hij WTV heeft aangevraagd, moet deze uitkering in aanmerking nemen als omzet voor de NOW 5.0.

Openstelling NOW-loket

Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor NOW 5.0, zodat zij hun subsidievoorschot ook al in december – nog vóór de salarisbetalingen – kunnen ontvangen. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het formulier dat door het UWV beschikbaar wordt gesteld via www.uwv.nl. De beslistermijn bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Er wordt naar gestreefd om het voorschot binnen 2 á 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag uit te betalen. Het voorschot wordt in één termijn uitbetaald.
Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2022 om vaststelling van de NOW 5.0-subside verzoeken. Mogelijk kan dit al op een eerder tijdstip. Dat wordt dan via www.uwv.nl bekend gemaakt. Het vaststellingsloket is open tot en met 22 februari 2023.

Verruimde TVL Q4 vervangt coronasteun nachthoreca

De coronasteun voor de nachthoreca is vervangen door de TVL Q4 2021. Ondernemers die in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoen aan de overige voorwaarden voor de TVL, kunnen in de loop van dit kwartaal TVL-subsidie aanvragen bij de RVO. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. De precieze openstelling hangt af van de goedkeuring van de Europese Commissie. Het subsidiepercentage wordt 100%. In tegenstelling tot de coronasteun voor de nachthoreca, kunnen ondernemers de TVL Q4 ook aanvragen als zij in vorige kwartalen geen gebruik hebben gemaakt van de TVL-regeling.

Ook in laatste kwartaal 2021 OVK-subsidie voor land- of tuinbouwbedrijven

De Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) is verlengd. Daardoor kunnen je agrarische klanten hiervan ook gebruik kunnen maken in het vierde kwartaal van 2021. De regeling is een aanvulling op de TVL. De OVK-subsidie is bedoeld voor land- of tuinbouwers die de maximale TVL (€ 225.000) hebben aangevraagd of een toezegging hebben van de RVO dat zij de maximale TVL zullen krijgen, maar voor wie die maximale steun niet toereikend is om de vaste kosten te betalen. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden voor de TVL en in het vierde kwartaal 2021 tenminste 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Land- of tuinbouwers met een mkb-bedrijf (tot 250 medewerkers) krijgen 70% van hun ongedekte vaste lasten vergoed met een maximum van € 550.000. Voor grote land- of tuinbouwers met meer dan 250 medewerkers bedraagt het maximum € 600.000. Het is nog niet bekend wanneer het loket precies opengaat

 


Eerdere updates

Met de uitbreidingen van de coronamaatregelen van zaterdag 13 november, wordt ook de steun voor ondernemers weer uitgebreid. Echter is besloten dat er geen nieuwe NOW-regeling komt. Wel blijft de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van kracht en zijn er voor bepaalde sectoren uitgebreidere steunpakketten beschikbaar gesteld. Meer informatie over de TVL.

NOW-3

De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon (2 x € 4.859).

Wat is wel gewijzigd?

Een belangrijke wijziging is dat u bij de aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand moet hanteren. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die referentiemaand is niet meer representatief. Een andere belangrijke wijziging is dat u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer hoeft mee te tellen als omzet voor de NOW. Dit geldt vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober 2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan of hebt u die aangevraagd, dan hoeft u dus geen rekening te houden met de ontvangen TVL.

Tip: Als u TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de vierde aanvraagperiode, kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot 16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met UWV Telefoon NOW.

Let op: Voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW telt de TVL dus wél mee als omzet, ook bij de definitieve berekening van de subsidie.

Minder vaak derdenverklaring nodig

Het aanvragen van de NOW-subsidie brengt de nodige administratieve verplichtingen met zich mee. Een van die administratieve verplichtingen betreft de derdenverklaring. Minister Koolmees stelt voor om het drempelbedrag voor een derdenverklaring bij NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0 te verhogen naar € 40.000 voor zowel het voorschot (nu: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag (nu: € 25.000). De verwachting is dat hierdoor ongeveer 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeven aan te leveren.

De bovengrens van € 125.000 – waarboven een accountantsverklaring verplicht is – blijft gelijk, maar gaat ook gelden voor het voorschot (nu: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moet u dus een derdenverklaring aanleveren bij een subsidiebedrag tussen € 40.000 en € 125.000.

Minder werkzaamheden

Laat u uw NOW-aanvragen verzorgen door een deskundige derde (dat kan ook uw accountant zijn), die ook al uw normale administratieve dienstverlening verzorgt? En komen deze werkzaamheden overeen met die nodig zijn in het kader van de afgifte van de derdenverklaring? In dat geval hoeven deze werkzaamheden niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit kon al bij NOW 1.0 en NOW 2.0, maar dit is nu verduidelijkt. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. De verduidelijking zal worden verwerkt in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3.0 en NOW 4.0.

Gezamenlijke controle NOW 3.0 en 4.0

Maakt u van twee of drie tranches gebruik van NOW 3.0, dan kunnen na afloop van de laatste tranche alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden in één keer worden gecontroleerd. Maakt u ook gebruik van NOW 4.0, dan kan ook de controle van NOW 4.0 worden betrokken bij de gezamenlijke controle voor NOW 3.0. Nu moeten de controles nog per tranche van NOW 3.0 worden uitgevoerd. Hebt u niet van twee of meer NOW-periodes gebruik gemaakt, dan kunt van de bestaande  controlemethode gebruik blijven maken.

De openingsdata van de loketten voor het indienen van de aanvragen voor de vaststelling van de verschillende tranches in NOW 3.0 en NOW 4.0 worden aangepast, zodat u deze aanvragen in één keer kunt indienen.

Loket aanvraag NOW 3.0 vijfde tranche tot eind juni open

U kunt nu NOW 3.0-subsidie voor de vijfde tranche (april t/m juni 2021) aanvragen bij het UWV. Het loket is daartoe nog tot en met 30 juni 2021 open. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de vierde tranche. Het maximale vergoedingspercentage is 85% van de loonsom. U moet ten minste 20% omzetverlies lijden en de maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer bedraagt € 9.718 per maand (2 x het maximum dagloon van € 4.859). Hebt u ook voor de vierde tranche NOW-subsidie gehad, dan moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten. Ook in de vijfde tranche mag u de loonsom geleidelijk verminderen met 10% ten opzichte van de loonsom van juni 2020, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van uw werknemers.

Aanvragen terugbetalingsregelingen NOW 1.0 en 2.0

Na de vaststelling van de definitieve NOW-steun kan blijken dat u te veel NOW-steun hebt ontvangen en deze moet terugbetalen. Daarvoor kan een betalingsregeling worden getroffen met het UWV. Dat kan telefonisch (088 – 898 20 04) maar ook digitaal via formulieren. Momenteel is er een formulier beschikbaar voor de terugbetaling van NOW-steun over de eerste periode (maart t/m mei 2020) en een formulier voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). Voor het invullen van het formulier heeft u het loonheffingennummer en het bedrag van de terugbetaling nodig. U kunt aangeven in hoeveel maandelijkse termijnen u het bedrag kunt terugbetalen. Er is met het UWV afgesproken dat coulant zal worden omgegaan met terugbetalingsregelingen.

Let op: U kunt dus niet eerder een terugbetalingsregeling aanvragen, dan dat u een beslissing heeft ontvangen op de aanvraag van de definitieve vaststelling.

Bron: Rijksoverheid

Meer weten? Neem contact op met je adviseur of bel ons via 0546 – 62 99 00 voor antwoord op je vragen. 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.