Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)


Ondernemers krijgen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel hun loonkosten vergoed als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

CORONA LIVEBLOG

NOW-3 actueel

De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon (2 x € 4.859).

Wat is wel gewijzigd?

Een belangrijke wijziging is dat u bij de aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand moet hanteren. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die referentiemaand is niet meer representatief. Een andere belangrijke wijziging is dat u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer hoeft mee te tellen als omzet voor de NOW. Dit geldt vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober 2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan of hebt u die aangevraagd, dan hoeft u dus geen rekening te houden met de ontvangen TVL.

Tip: Als u TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de vierde aanvraagperiode, kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot 16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met UWV Telefoon NOW.

Let op: Voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW telt de TVL dus wél mee als omzet, ook bij de definitieve berekening van de subsidie.

Minder vaak derdenverklaring nodig

Het aanvragen van de NOW-subsidie brengt de nodige administratieve verplichtingen met zich mee. Een van die administratieve verplichtingen betreft de derdenverklaring. Minister Koolmees stelt voor om het drempelbedrag voor een derdenverklaring bij NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0 te verhogen naar € 40.000 voor zowel het voorschot (nu: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag (nu: € 25.000). De verwachting is dat hierdoor ongeveer 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeven aan te leveren.

De bovengrens van € 125.000 – waarboven een accountantsverklaring verplicht is – blijft gelijk, maar gaat ook gelden voor het voorschot (nu: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moet u dus een derdenverklaring aanleveren bij een subsidiebedrag tussen € 40.000 en € 125.000.

Minder werkzaamheden

Laat u uw NOW-aanvragen verzorgen door een deskundige derde (dat kan ook uw accountant zijn), die ook al uw normale administratieve dienstverlening verzorgt? En komen deze werkzaamheden overeen met die nodig zijn in het kader van de afgifte van de derdenverklaring? In dat geval hoeven deze werkzaamheden niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit kon al bij NOW 1.0 en NOW 2.0, maar dit is nu verduidelijkt. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. De verduidelijking zal worden verwerkt in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3.0 en NOW 4.0.

Gezamenlijke controle NOW 3.0 en 4.0

Maakt u van twee of drie tranches gebruik van NOW 3.0, dan kunnen na afloop van de laatste tranche alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden in één keer worden gecontroleerd. Maakt u ook gebruik van NOW 4.0, dan kan ook de controle van NOW 4.0 worden betrokken bij de gezamenlijke controle voor NOW 3.0. Nu moeten de controles nog per tranche van NOW 3.0 worden uitgevoerd. Hebt u niet van twee of meer NOW-periodes gebruik gemaakt, dan kunt van de bestaande  controlemethode gebruik blijven maken.

De openingsdata van de loketten voor het indienen van de aanvragen voor de vaststelling van de verschillende tranches in NOW 3.0 en NOW 4.0 worden aangepast, zodat u deze aanvragen in één keer kunt indienen.

Loket aanvraag NOW 3.0 vijfde tranche tot eind juni open

U kunt nu NOW 3.0-subsidie voor de vijfde tranche (april t/m juni 2021) aanvragen bij het UWV. Het loket is daartoe nog tot en met 30 juni 2021 open. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de vierde tranche. Het maximale vergoedingspercentage is 85% van de loonsom. U moet ten minste 20% omzetverlies lijden en de maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer bedraagt € 9.718 per maand (2 x het maximum dagloon van € 4.859). Hebt u ook voor de vierde tranche NOW-subsidie gehad, dan moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten. Ook in de vijfde tranche mag u de loonsom geleidelijk verminderen met 10% ten opzichte van de loonsom van juni 2020, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van uw werknemers.

Aanvragen terugbetalingsregelingen NOW 1.0 en 2.0

Na de vaststelling van de definitieve NOW-steun kan blijken dat u te veel NOW-steun hebt ontvangen en deze moet terugbetalen. Daarvoor kan een betalingsregeling worden getroffen met het UWV. Dat kan telefonisch (088 – 898 20 04) maar ook digitaal via formulieren. Momenteel is er een formulier beschikbaar voor de terugbetaling van NOW-steun over de eerste periode (maart t/m mei 2020) en een formulier voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). Voor het invullen van het formulier heeft u het loonheffingennummer en het bedrag van de terugbetaling nodig. U kunt aangeven in hoeveel maandelijkse termijnen u het bedrag kunt terugbetalen. Er is met het UWV afgesproken dat coulant zal worden omgegaan met terugbetalingsregelingen.

Let op: U kunt dus niet eerder een terugbetalingsregeling aanvragen, dan dat u een beslissing heeft ontvangen op de aanvraag van de definitieve vaststelling.

Bron: Rijksoverheid

Meer weten? Neem contact op met je adviseur of bel ons via 0546 – 62 99 00 voor antwoord op je vragen. 

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief