Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Aanvragen derogatie 2020

6 augustus 2020 | Agro

Bedrijven, die in 2020 willen deelnemen aan derogatie, kunnen zich tot en met 4 september 2020 aanmelden bij RVO. De voorwaarden zijn in grote lijnen gelijk aan het voorgaande jaar.

Nieuwe voorwaarde bij gebruik sleepvoetbemester

Op klei- en veengrond

Lees meer

Aandachtspunten EA-vanggewassen

23 juli 2020 | Agro

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. Bij inzaai op of voor 15 juli start de achtwekentermijn altijd op 15 juli

Lees meer

Regels scheuren grasland

23 juli 2020 | Agro

Het kan wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?

Klei- en veengrond

Op klei- en veengrond mag grasland tot en met 15 september vernietigd worden. Als er na het vernietigen een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld en men dit

Lees meer

Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen

16 juli 2020 | Agro

De minister van LNV gaat houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen ondersteunen met een subsidie. Een melkveehouder zou vanwege de inefficiËnte melkproductie van deze dieren kunnen overwegen om in plaats daarvan voor een hoogproductief melkras te

Lees meer

Regels uitrijden mest

16 juli 2020 | Agro

Bouwland
Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt

Lees meer

Legalisering PAS-melding voor 14 augustus aanmelden

9 juli 2020 | Agro

Meer dan 3.300 bedrijven hebben een melding gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze meldingen zijn in mei 2019 nietig verklaard door de Raad van State. Dat betekent dat deze bedrijven alsnog vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet

Lees meer

Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

9 juli 2020 | Agro

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrokken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een

Lees meer

Fosfaat- en stikstofproductie gedaald

2 juli 2020 | Agro

In de derogatiebeschikking is als voorwaarde gesteld dat de mestproductie in Nederland het niveau van het jaar 2002, te weten 504,4 miljoen kg stikstof en 172,9 miljoen kg fosfaat, niet overschrijdt. Uit de onlangs door het CBS gepubliceerde definitieve

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief