Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Kamerbrief reorganisatie Belastingdienst

16 januari 2020 | Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor reorganisatie van de Belastingdienst uiteengezet. De Belastingdienst omvat naast de heffing en invordering van belastingen ook de diensten Toeslagen, Douane en de

Lees meer

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

16 januari 2020 | Agro

Bij controles of een bedrijf zich houdt aan de Meststoffenwet (bijv. gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht.of fosfaatrechten), werd bij melkkoeien tot op heden meestal uitgegaan van de afgeleverde hoeveelheid melk. Sinds kort vermeldt RVO.nl echter bij de

Lees meer

Boete voor foutieve VKI-melding

16 januari 2020 | Agro

Bij de afvoer van een dier voor de slacht moet het formulier VoedselKetenInformatie (VKI) worden ingevuld. Dit formulier is bedoeld om de voedselveiligheid van het te slachten dier te garanderen. Op dit formulier moet alle medicatie worden ingevuld die in

Lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16 januari 2020 | MKB

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer.

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is de

Lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 januari 2020 | Agro

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze

Lees meer

Aanpassing brede weersverzekering

9 januari 2020 | Agro

Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (hagel, regenval, vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag). Tot de open

Lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

9 januari 2020 | MKB

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het

Lees meer

Gebruikelijk loon 2020

8 januari 2020 | Lonen

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende

Lees meer

Bewaarplicht mestboekhoudingen

3 januari 2020 | Agro

Landbouwers moeten de mestadministratie en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken gedurende vijf jaar na afloop van het desbetreffende kalenderjaar bewaren. Dit betekent dat de administratie betreffende het jaar 2014 tot en met 2019 bewaard moet

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief