Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

14 oktober 2021 | Lonen

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen gelijk worden behandeld als een echtpaar, daarmee gelijkgestelden of samenwonenden die nog iets extra

Lees meer

Verhoging aanvangsleeftijd AOW

14 oktober 2021 | Lonen

Een volledig ouderdomspensioen op grond van de AOW wordt in 50 verzekerde jaren opgebouwd. Bij de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ving de verzekering aan op 15-jarige leeftijd. Door de verhoging van de AOW-leeftijd is ook de aanvangsleeftijd

Lees meer

Ontbinding op verzoek werknemer

14 oktober 2021 | Arbeidsrecht

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden die van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. De kantonrechter

Lees meer

Tijdelijk aanvullend belastinguitstel

7 oktober 2021 | Agro

De invordering van belastingschulden door de Belastingdienst is weer op gang gekomen. Maar de Belastingdienst komt nu alsnog met een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (uitstel) tot en met 31 januari 2022. Dit kan aangevraagd worden bij de

Lees meer

Regeling TVL aangepast

7 oktober 2021 | Corona update

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten gewijzigd. Ten eerste wordt met terugwerkende kracht de SBI-code 47.77 opgenomen in de begripsomschrijving ‘onderneming in de detailhandel’. Deze

Lees meer

Aanpassing kindgebonden budget

30 september 2021 | Lonen

De staatssecretaris van SZW heeft een aanpassing van de regeling van het kindgebonden budget ter consultatie gepubliceerd. Doel van de wijziging is om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Het totale bedrag aan kindgebonden budget

Lees meer

Uitstel inzaaien vanggewas na maïs

30 september 2021 | Agro

De minister van LNV heeft besloten de uiterste inzaaidatum van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober, onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen drie etmalen na de maïsoogst wordt

Lees meer

Verlaging tarief verhuurderheffing

23 september 2021 | Belastingplan

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in de sociale sector in 2021 geen huurverhoging mag worden toegepast. Woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders worden daarvoor enigermate gecompenseerd door een

Lees meer

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

23 september 2021 | Agro

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien, dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar, die

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief