Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17 september 2020 | Belastingplan

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal maatregelen voor de korte termijn genomen. De maatregelen

Lees meer

Maatregelen bij dierziekten

10 september 2020 | Agro

Hoewel er op dit moment geen uitbraak van een dierziekte aan de orde is, is het raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er wel een uitbraak plaatsvindt. Bij een uitbraak krijgen veehouders in Nederland eerst gedurende drie dagen te

Lees meer

Wederindiensttredingsvoorwaarde

10 september 2020 | Arbeidsrecht

Bij de opzegging van een dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats van de werknemer geldt een wettelijke voorwaarde van wederindiensttreding. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever, als hij binnen 26 weken na de datum van de

Lees meer

Kamervragen premieheffing van Rijnvarenden

10 september 2020 | Lonen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de premieplicht van Rijnvarenden beantwoord. De arresten hebben betrekking op Rijnvarenden die in dienst zijn bij een in Luxemburg gevestigde werkgever en die op grond

Lees meer

Uitbreiding doelgroep TVL

3 september 2020 | Corona update

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL) gewijzigd. De wijziging betreft een uitbreiding van de doelgroep met ondernemingen in de recreatieve vliegsector. De SBI-code van

Lees meer

Schorsing non-concurrentiebeding

3 september 2020 | Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan beperkende bedingen bevatten voor de werknemer. Non-concurrentie- en relatiebedingen beperken de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Een dergelijke beperking is alleen geoorloofd als daar een groot belang van de werkgever

Lees meer

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31 augustus 2020 | Corona update

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere

Lees meer

Contractovername bedrijfsrestaurant

27 augustus 2020 | Arbeidsrecht

Een procedure bij de kantonrechter had betrekking op de vraag of een werknemer in het kader van een overgang van een onderdeel van een onderneming of een contractwisseling was overgegaan van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever. Bepalend voor het

Lees meer

Laatste week voor aanvraag NOW 2.0

26 augustus 2020 | Kantoornieuws

Werkgevers die een aanvraag willen indienen voor de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) hebben daarvoor nog één week te tijd. Een aanvraag indienen kan tot en met maandag 31 augustus.

Lees meer

Minister trekt voermaatregel melkvee in

20 augustus 2020 | Agro

De minister van LNV heeft besloten de voermaatregel voor melkvee in te trekken. Deze voorgenomen maatregel had tot doel om, door de aanvoer van ruw eiwit via het voer te beperken, de ammoniakuitstoot vanuit de melkveehouderij terug te dringen en daarmee

Lees meer

Disfunctioneren gevolg van ziekte

20 augustus 2020 | Arbeidsrecht

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. De ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen

Lees meer

Ontslag bestuurder

20 augustus 2020 | Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In het Burgerlijk Wetboek is een opsomming opgenomen van redelijke gronden voor ontslag. Naast de redelijke grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief