Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

16 januari 2020 | Agro

Bij controles of een bedrijf zich houdt aan de Meststoffenwet (bijv. gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht.of fosfaatrechten), werd bij melkkoeien tot op heden meestal uitgegaan van de afgeleverde hoeveelheid melk. Sinds kort vermeldt RVO.nl echter bij de

Lees meer

Kamerbrief reorganisatie Belastingdienst

16 januari 2020 | Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor reorganisatie van de Belastingdienst uiteengezet. De Belastingdienst omvat naast de heffing en invordering van belastingen ook de diensten Toeslagen, Douane en de

Lees meer

Gebruikelijk loon 2020

8 januari 2020 | Lonen

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende

Lees meer

Bewaarplicht mestboekhoudingen

3 januari 2020 | Agro

Landbouwers moeten de mestadministratie en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken gedurende vijf jaar na afloop van het desbetreffende kalenderjaar bewaren. Dit betekent dat de administratie betreffende het jaar 2014 tot en met 2019 bewaard moet

Lees meer

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2019

19 december 2019 | Agro

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Vastlegging gegevens

Algemeen

Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding

19 december 2019 | Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van de compensatieregeling voor de transitievergoeding die wordt betaald bij ontbinding van het arbeidscontract bij langdurige

Lees meer

Moties debatten toeslagen

19 december 2019 | Lonen

Bij de debatten in de Tweede Kamer over de misstanden bij de uitvoering van de toeslagenregelingen zijn diverse moties ingediend. De meest verstrekkende motie roept de regering op om de toeslagenregelingen af te schaffen en te vervangen door andere

Lees meer

Zorg voor correcte I&R-registratie bij graasdierpremie

12 december 2019 | Agro

Wanneer u in 2020 graasdierpremie wil aanvragen voor schapen of vrouwelijke vleesrunderen die op niet subsidiabele gronden grazen, moeten deze dieren uiterlijk op 15 mei 2020 correct geregistreerd staan in het I&R-systeem. Ook een herstelmelding moet

Lees meer

Uitleg relatiebeding

5 december 2019 | Arbeidsrecht

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een concurrentie- of een relatiebeding, moeten daarom schriftelijk worden overeengekomen. Gebeurt dat niet,

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief